Algemene voorwaarden

1 Rijkwijdte

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: AV ) zijn van toepassing op alle via onze webwinkel gesloten overeenkomsten (koopovereenkomst en abonnement) tussen ons, de

Dutch Food Labs B.V.

Rijksweg Zuid 27

6131 AL Sittard

The Netherlands,

E-mail: support@dutchfoodlabs.nl

en

U als klant

evenals voor het gebruik van onze websites door u.

 1. Alle tussen u en ons gemaakte afspraken in verband met het gebruik van onze website en het koopcontract of abonnement vloeien met name voort uit deze AV, onze schriftelijke orderbevestiging en onze acceptatieverklaring.
 2. De versie van de AV geldig op het moment van gebruik van de website of op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst of het abonnement is van toepassing.
 3. Wij accepteren geen afwijkende voorwaarden van de klant. Dit geldt ook als we niet uitdrukkelijk bezwaar maken tegen opname ervan.
 4. Wij verkopen onze goederen alleen aan consumenten en alleen voor privégebruik. Een commerciële doorverkoop van onze goederen is verboden.

2 Totstandkoming van een koopovereenkomst

 1. De presentatie van en reclame voor producten in onze online winkel vormt geen bindend aanbod om een ​​koopcontract af te sluiten.
 2. Door een bestelling te plaatsen via de online winkel door op de knop "bestelling onder voorbehoud van betaling" te klikken, plaatst u een juridisch bindende bestelling. U bent aan de bestelling gebonden voor een periode van twee (2) weken na het plaatsen van de bestelling; uw recht om uw bestelling te herroepen, indien van toepassing, volgens § 4 blijft onaangetast.
 3. Wij bevestigen de ontvangst van uw via onze webwinkel geplaatste bestelling direct per e-mail. Een dergelijke e-mail houdt geen bindende aanvaarding van de bestelling in, tenzij tegelijk met de ontvangstbevestiging de aanvaarding wordt verklaard.
 4. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij uw bestelling accepteren door middel van een acceptatieverklaring of door levering van de bestelde producten.
 5. Indien de levering van de door u bestelde producten niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het betreffende product niet op voorraad is, zien wij af van een acceptatieverklaring. In dat geval komt er geen contract tot stand. Wij zullen u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de eventueel reeds ontvangen vergoeding onverwijld terugbetalen.

3 Afsluiten van een abonnement (contract voor levering op afbetaling)

 1. Als u een "enkel abonnement" of "dubbel abonnement" ( abonnement ) heeft besteld , komt een overeenkomst voor regelmatige levering van het product pas tot stand wanneer wij uw bestelling accepteren door middel van een acceptatieverklaring.
 2. Het abonnement wordt afgesloten voor een beperkte periode van 1 maand. Het abonnement wordt automatisch voor onbepaalde tijd verlengd als het niet wordt herroepen in overeenstemming met § 4 of wordt beëindigd in overeenstemming met § 3 (3) of als u gebruik maakt van de 30 dagen geld-terug-garantie in overeenstemming met § 5 .
 3. U kunt het abonnement op elk moment zonder opgaaf van reden en zonder opgaaf van redenen voor de toekomst opzeggen.
 4. We kunnen het abonnement om dringende redenen beëindigen met een opzegtermijn van 4 weken voor het verstrijken van het abonnement.
 5. Indien de levering van de door u bestelde producten niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het betreffende product niet op voorraad is, zien wij af van een acceptatieverklaring. In dat geval komt er geen contract tot stand. Wij zullen u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de eventueel reeds ontvangen vergoeding onverwijld terugbetalen.

4 Herroepingsrecht

 1. Als consument heeft u volgens de wettelijke bepalingen recht op herroeping.
 2. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht volgens § 4, lid 1, moet u de reguliere kosten van de terugzending dragen.
 3. In alle andere opzichten wordt het herroepingsrecht beheerst door de hierna in detail uiteengezette bepalingen

- Start herroepingsbeleid -

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract (koopcontract of abonnement) binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn voor het sluiten van een koopovereenkomst bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

De opzegtermijn voor abonnementen is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren, Dutch Food Labs B.V., Rijksweg Zuid 27, 6131 AL  Sittard, Nederland,, E-mail: support@dutchfoodlabs.nl, door middel van een duidelijke verklaring door een per post verzonden brief of e-mail van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract (koopcontract of abonnement) herroept, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat u voor een andere wijze van levering hebt gekozen dan de meest gunstige standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor inspectie van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

- Einde van het opnamebeleid -

4. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als u de verzegeling van onze producten die om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne na levering zijn verzegeld, hebt verwijderd (bijv. de productzak hebt geopend).

5 30 dagen geld-terug-garantie

Als ons product u niet bevalt, kunt u binnen 30 dagen na het plaatsen van uw eerste bestelling bij ons een terugbetaling aanvragen voor uw eerste bestelling door een e-mail te sturen naar  info@dutchfoodlabs.nl In deze e-mail moet u uw naam, uw ordernummer, de datum van uw aankoop en uw adres- en bankgegevens vermelden. We laten u dan weten hoe en naar welk adres u uw product aan ons moet retourneren om uw geld terug te krijgen. U moet het product aan ons retourneren om uw geld terug te krijgen. De terugbetaling wordt binnen 6 weken na ontvangst van het geretourneerde product op je bankrekening gestort. Houd er rekening mee dat de verzendkosten niet aan u kunnen worden terugbetaald.

6 Leveringsvoorwaarden en vooruitbetaling

 1. Onze levering vindt plaats na ontvangst van de aankoopprijs plus verzendkosten (vooruitbetaling).
 2. De levertijd bedraagt ​​circa vijf tot tien (5 tot 10) werkdagen na betaling van het aankoopbedrag en de verzendkosten.
 3. Indien er een abonnement is afgesloten, vindt de levering standaard maandelijks plaats. U kunt de leveringsintervallen naar keuze instellen op elke 15, 30, 45 of 60 dagen door aangifte bij ons te doen.

7 Prijzen en verzendkosten

 1. Alle prijzen in onze webshop zijn brutoprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting en exclusief verzendkosten.
 2. De verzendkosten staan ​​vermeld in onze prijsopgaven in onze webshop. De prijs inclusief btw en toepasselijke verzendkosten wordt ook weergegeven in het bestelmasker voordat u de bestelling plaatst.
 3. Indien een abonnement is afgesloten, wordt de aangegeven prijs (inclusief verzendkosten) voor elke extra levering opnieuw in rekening gebracht.
 4. Als u uw contractuele verklaring conform § 4 daadwerkelijk herroept, kunt u, met inachtneming van de wettelijke vereisten, terugbetaling eisen van de reeds betaalde kosten voor verzending naar u (leveringskosten) (vgl. over andere gevolgen van herroeping § 4 par. 3 ).

8 Betalings- en verrekeningstermijnen en retentierecht

 1. De aankoopprijs en verzendkosten dienen vooraf betaald te worden.
 2. U kunt de aankoopprijs en verzendkosten naar keuze betalen met Visa-Card, Mastercard, Discover-Card, American Express of PayPal of ons een automatische incassomachtiging geven.
 3. Als er een abonnement is afgesloten, geeft u ons een automatische incassomachtiging om uw opgegeven betaalmiddel af te schrijven voor de volgende leveringen. Wij zullen ten vroegste 1 week voor verzending van de volgende levering automatisch de afschrijving van uw rekening initiëren. De verleende machtiging tot automatische incasso is geldig tot herroeping en ook voor volgende bestellingen.
 4. U heeft geen recht op verrekening met onze vorderingen, tenzij uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. U hebt ook recht op verrekening met onze vorderingen als u kennisgevingen van gebreken of tegenvorderingen uit hetzelfde koopcontract of abonnement doet gelden.
 5. U kunt als koper of abonnee alleen een retentierecht uitoefenen als uw tegenvordering voortvloeit uit hetzelfde koopcontract of abonnement.

9 Garantie

 1. Wij zijn aansprakelijk voor materiële gebreken of eigendomsgebreken van geleverde artikelen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. BGB. De verjaringstermijn voor wettelijke claims wegens gebreken bedraagt ​​twee jaar en begint met de levering van de goederen.
 2. Eventuele door ons gegeven verkopersgaranties voor bepaalde artikelen of fabrieksgaranties die door de fabrikanten van bepaalde artikelen worden verleend, komen bovenop de claims op basis van materiële gebreken of eigendomsgebreken in de zin van § 9, lid 1. Details over de reikwijdte van dergelijke garanties zijn te vinden in de garantievoorwaarden die eventueel bij de artikelen zijn gevoegd, evenals in § 5.

10 Gebruik van onze websites

 1. U bent geautoriseerd om onze websites te gebruiken onder de volgende voorwaarden:
  a. Je bent minimaal 18 jaar oud. Door gebruik te maken van de Websites bevestigt u dat u minimaal 18 jaar oud bent.
  B. U zult geen misbruik maken van onze websites en u zult zich onthouden van illegale en/of onwettige handelingen met betrekking tot onze websites.
  C. U zult zich onthouden van elke poging om inhoud op onze websites te verspreiden en/of toegankelijk te maken die vatbaar is voor vervolging van welke aard dan ook, in het bijzonder pornografische inhoud, inhoud die geweld verheerlijkt of inhoud die in strijd is met de vrije democratische rechtsorde en/of het aanbieden of auteursrechtelijk beschermde inhoud verspreiden zonder toestemming.
 2. U onthoudt zich van het aanbrengen van wijzigingen aan onze websites. In het bijzonder mag u geen handelsmerk- of copyrightvermeldingen verwijderen, wijzigen of onderdrukken.
 3. U bent verplicht ons te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op een toerekenbare schending door u van de verplichtingen van § 10 (1).
 4. U verleent ons een niet-exclusief, geografisch en tijdelijk onbeperkt, royalty-vrij recht, op elk moment herroepbaar, om alle inhoud die door u op onze websites is gegenereerd in verband met de naam die is opgegeven toen de inhoud werd gemaakt.
 1. Wij zijn jegens u aansprakelijk in alle gevallen van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schadevergoeding of vergoeding van nutteloze kosten.
 2. In andere gevallen zijn wij - tenzij anders bepaald in § 11 (3) - alleen aansprakelijk in geval van schending van een contractuele verplichting, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de correcte uitvoering van het contract en voor de naleving waarop u als klant regelmatig een beroep kunt doen (zogenaamde kardinale verplichting), beperkt tot vergoeding van de voorzienbare en typische schade. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid uitgesloten onder voorbehoud van de bepaling in § 11 (3).
 3. Onze aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en onder de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast door de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid.

12 Intellectueel eigendom

Wij hebben auteursrechten of gebruiksrechten op alle afbeeldingen, films en teksten die op onze websites worden gepubliceerd. In het bijzonder is Dutch Food Labs een beschermd handelsmerk van Dutch Food Labs B.V. Gebruik van de afbeeldingen, films, teksten en ons handelsmerk is niet toegestaan ​​zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

13 Disclaimer voor inhoud op websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud op gelinkte externe websites van derden waarover wij geen controle hebben. Deze links worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van gebruikers en vormen geen goedkeuring of goedkeuring van de inhoud door ons.

14 Informatie over gegevensbescherming

Wij houden ons aan de gegevensbeschermingsvereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de toepasselijke nationale voorschriften voor gegevensbescherming. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

15 Instellen van de werking van de websites

Het staat ons te allen tijde vrij om de werking van onze websites stop te zetten.

16 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Het recht van Nederland is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Als u op het moment van uw bestelling uw gewone verblijfplaats in een ander land heeft, blijft de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen van dit land onaangetast door de in zin 1 gemaakte rechtskeuze.
 2. Geschillenbeslechting: de Europese Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor online geschillenbeslechting. Het platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten. Meer informatie is beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.